تاریخ ایجاد در 09 شهریور 1394

مسئول كميته: خانم سمانه رافع


معرفي

برنامه‌های درسی ، مهم‌ترین مؤلفه نظام آموزش عالی هر کشوری محسوب می شوند.میزان توانایی اساتید درامرتدریس ارتباط معنی داری با میزان آگاهی آنان از امر برنامه ریزی درسی دارد .  توجه به لزوم برنامه ریزی درسی ودقتدر اجزاء تشکیل دهنده آن  به عنوان یک سیستم و مجموعه ،نشانگر حساسی از سازمانفکری و روندآموزشیاساتید می باشد .لذا مرکز مطالعات و توسعه آموزشی پزشکی گروه پرستاری برآن است تا با ارائه مطالب پیرامون طرح و برنامه ریزی درسی شامل ارائه طرح درس های تئوری و عملی پرستاری، همکاری با بازنگری درسی گامی در این زمینه بردارد.

 

اهداف کمیته برنامه ریزی درسی گروه پرستاری دانشگاه آزاد مشهد:

  • برگزاری جلسات کمیته برنامه ریزی درسی به طور منظم
  • اطلاع رسانی قوانین و دستورالعمل های آموزشی به اعضاء هیئت علمی
  • تبیین راهکارهای مناسب برای طراحی یک دوره درسی به روش نظام یافته
  • توجیه وتشویق مدرسین و اعضاء هیئت علمی جهت نگارش طرح درس واهداف آموزشی
  • کوشش در جهت آشنایی مدرسین و اعضاء هیئت علمی با نحوه نگارش طرح درس واهدف آموزشی وبام بندی آنها
  • برگزاری کارگاههای آموزشی تدوین طرح درس ونگارش وبام بندی اهداف آموزشی
  • بررسی طرح درسها واهداف آموزشی نگارش شده وارائه بازخورد جهت اصلاح اشکالات موجود 
  • کوشش در جهت تدوین طرح درس ونگارش اهداف برای کلیه دروس

 

طرح درس های رشته پرستاری:

طرح درسهایی که در لینک زیر آمده است، بر اساس آخرین سرفصلهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است.

طرح درس

دروس پایه کارشناسی پیوسته پرستاری:

دروس اصلی کارشناسی پیوسته پرستاری:

دروس اختصاصی کارشناسی پیوسته پرستاری:

کارآموزي دوره کارشناسی پیوسته پرستاری:

کارآموزي درعرصه دروه کارشناسی پیوسته:

فرم طرح درس

فرم ارزيابى طرح درس

Finland Sevastopol joomla