تاریخ ایجاد در 09 شهریور 1394

آموزش پاسخگو

معرفی:

آموزش مبتني برجامعه و پاسخگويك برنامه اجرايي آموزشي است كه در بافت جامعه و خارج ازسطح سوم و در بطن جامعه انجام ميگيرد. در اين برنامه دانشجويان با روشهاي مختلف مواجهه با مشكلات در جامعه آشنا ميشوند و در مورد آنچه در آينده به عنوان حرفه خود با آن برخورد خواهند داشت آگاهي و مهارت كسب ميكنند. آموزش پاسخگو بيانگر كوريكولومي است كه اساس و پايه آن دريافت و پاسخگويي به نيازهاي سلامت جامعه و آماده كردن دانشجويان براي كار و ارائه خدمات به جامعه ميباشد.

اهداف آموزش پاسخگو:

هدف اصلی برنامه های آموزش پاسخگو:

 • ارتقای نظام آموزش در راستای پاسخگوئی به نیازهای واقعی جامعه

اهداف فرعی برنامه های آموزش پاسخگو:

 • تدوین طرح درس های آموزشی در راستای پاسخگوئی به نیازهای واقعی جامعه
 • طراحی نظام پایش طرح درس های آموزش در راستای پاسخگوئی به نیازهای واقعی جامعه به منظور حفظ پویائی آن
 • طراحی شاخص‌های ارزشیابی برنامه آموزش در راستای پاسخگوئی به نیازهای واقعی جامعه
 • طراحی نظام شناسائی و ارزیابی نیازهای واقعی جامعه در حوزه سلامت در کشور
 • طراحی برنامه‌های توانمند سازی در گروه پرستاری در راستای پاسخگوئی به نیازهای جامعه
 • اصلاح طرح درس ها در راستای پاسخگوئی به نیازهای جامعه

اهداف راهبردي:

 • بازنگري برنامه هاي آموزشی با تأکید بر عوامل مهم تأثیرگذار بر سلامت افراد و جوامع به منظور آمادگی دانشجویان در مدیریت سلامت به ویژه در بیماريهاي مزمن
 • پیوند و مشارکت فعال نظام آموزشی و نظام عرضه خدمات در شناسایی و ارزیابی نیازهاي جامعه و تعیین الویت ها
 • حضور نظام آموزشی در کلیه سطوح نظام عرضه خدمات
 • مشارکت نظام آموزشی در اصلاح نظام عرضه خدمات، ارائه نوآوريها در عرضه خدمات به منظور تأمین نیازها
 • اصلاح استراتژيهاي آموزشی و دور شدن از مرزهاي آموزشی سنتی
 • توسعه برنامه توانمندسازي اعضاي هیأت علمی درخصوص آموزش جامعه نگر
 • توسعه پژوهش هاي کاربردي براساس نیازهاي جامعه و ایجاد تعادل بین پژوهش هاي علوم پایه بالینی و پژوهشهاي مربوط به بررسی نیازهاي جامعه و ارتقاء سلامت
Finland Sevastopol joomla