تاریخ ایجاد در 09 شهریور 1394

مسئول كميته : سمانه رافع

مرکز آموزش مهارتهای بالینی(clinical skills learning center) 

يكی از ويژگی های آموزش پزشكي لزوم يادگيری تعداد زيادی از مهارتهای عملی و ارتباطی در كنار حيطه های دانشی و نظری مي باشد. در دهه اخير با علمی شدن فرآيند آموزش ، رشد تكنولوژی آموزشی و افزايش اهميت ارزش های مطرح در اخلاق پزشكی ، از جمله احترام به بيمار و صدمه هرچه كمتر به وی در حين آموزش ، روشهای سنتی مورد سؤال قرار گرفته اند. محققان نشان داده اند كه بين فرآيند تدريس و مراحل يادگيری تفاوت زيادی وجود دارد. برای اينكه تدريس مؤثر واقع شود ، بايد مراحل يادگيری را نيز در نظر داشت.

نتايج اين مطالعات، دانشگاه ها را به جستجوی روشهاي نوين و كارآمد آموزش مهارتهای بالينی ترغيب نموده تا از اين طريق بهره وری آموزشی افزايش يابد . نتيجه پاسخ به اين ضرورت ايجاد مراكزی است كه آموزش مهارتهای بالينی عمومی را چه به صورت مهارتهای رفتاری و يا مهارتهای ابزاری در دانشگاه ها و دانشكده ها عهده دار باشند

مركزآموزش مهارتهاي باليني چيست؟

مزاياي آموزش مهارتهاي باليني در مركز آموزش مهارتهاي باليني و ارتباطي :

 1. در اين مراكز مي توان پيچيدگي يادگيري را كنترل كرد و آن را با برنامه ريزي بهتر و دقيق تر ارائه داد. مثلا آموزش يك مهارت در يك محيط شلوغ بيمارستاني با حوادث غير قابل پيش بيني بازدهي نسبتا كمي دارد.
 2. اشتباه در اين مراكز قابل پذيرش است ولي روي بيمار واقعي هرگز.
 3. در اين مراكز مي توان در يك محيط امن به تكرار انجام مهارتها و تكنيك ها پرداخت ، در حاليكه بر روي بيمار واقعي اين امر امكان پذير نيست.
 4. در اين مراكز آموزش مهارتها وابسته به بيمار نيست.
 5. اين مراكز باعث يادگيري استاندارد مهارتها مي شود.
 6. اين مراكز باعث كاهش استرس اساتيد و دانشجويان در امر آموزش مي شود.
 7. اين مراكز باعث يادگيري فعال و خود آموزي مي شود.
 8. با يادگيري صحيح و كامل انجام مهارت در مراكز آموزش مهارتهاي باليني، احتمال بروز خطاهاي پزشكي و صدمه رساندن به بيمار از طرف دانشجويان كاهش مي يابد.

بدين ترتيب ، مراكز آموزش مهارتهاي باليني و ارتباطي پلي ميان آموزش در كلاس هاي درس نظري و محيط باليني به شمار مي روند.

امکانات:

تجهيزات و منابع آموزشي مورد نياز در Skill lab:

 1. مولاژها و مانكن ها:

     اين مولاژها مي توانند براي معاينات فيزيكي ،‌ پروسيجرهاي دردناك و خطرناك مثل رگ گيري و اينتوباسيون مورد استفاده قرار گيرند.در حال حاضر مراكز Skill lab دانشگاه داراي تعدادي مولاژ مي باشد كه به دليل استفاده مكرر احتياج به تعمير داشته و تعدادي نيز بايد خريداري گردد.

 1. استفاده از وسايل تاريخ گذشته و مستعمل بخش هاي درماني بيمارستان :

     صرفه جويي و مراقبت از وسايل درSkill labيك اصل مهم است.

 1. وسايل سمعي – بصري ، دوربين هاي مدار بسته و بسته هاي چند رسانه اي آموزشي : (پروژه چهارم)

     در حال حاضر مراكز Skill lab دانشگاه علوم پزشكي يزد نياز به تهيه تعداد زيادي از فيلم ها و CD هاي آموزشي دارد.اينگونه فيلم ها را مي توان از اينترنت دريافت كرد و يا با توجه به زبان و فرهنگ بومي اقدام به ساخت چنين فيلم هايي نمود. همچنين بايد آرشيوي از گرافي ها ، تصاوير پاتولوژيك ،انواع ECG و نحوه انجام پروسيجرها تهيه گردد.

دوربين هاي مدار بسته به منظور ضبط مصاحبه و نحوه معاينه فيزيكي انجام شده توسط دانشجو و بازپخش و آناليز و در نهايت فيدبك به دانشجو مورد استفاده قرار مي گيرد. در روش Computer assisted مي توان برنامه آموزشي را به صورت Interactive اجرا نمود.

 1. بيمار نما ، بيمار واقعي و مربي :

     الف) بيمار نما :

بيمار نما (Simulated/Standard patient)فرد سالمي است كه آموزش مي بيند تا چگونه مرحله به مرحله يك بيماري و يا علامت را تقليد كند. از اين شخص براي آموزش مهارتهاي ارتباطي و ارزيابي دانشجويان كمك گرفته مي شود.

مزاياي استفاده از بيمارنما :

 1. هميشه در دسترس هستند.
 2. نسبت به بيمار واقعي كمتر خسته مي شوند.
 3. پزشك و دانشجو در حضور آنها به راحتي صحبت مي كنند.
 4. مي توانند به دانشجو فيدبك بدهند.    

   ب) بيمار واقعي يا بيمار مربي :

       شبيه سازي علائم فيزيكي بعضي از بيماريها بر روي فرد سالم غيرممكن مي باشد. از طرفي بيماراني هستند       كه بيماري آنها مزمن بوده و بيماري آنها در وضعيت ثابتي مي باشد. با ياد دادن بعضي از نكات به اين بيماران   مي‌توان در آموزش دانشجويان از وجود اين بيماران استفاده نمود.

   ج)جذب و تربيت بيمارنما : (پروژه پنجم)

     بعضي از دانشگاهها فرم هاي مخصوصي جهت جذب و استخدام بيمارنما دارند.(فرم ضميمه)

Finland Sevastopol joomla