تاریخ ایجاد در 10 شهریور 1394

مسئول کمیته: ملیحه آدینه فتح آبادی

معرفی

براي پیشرفت هر جامعه اي، به ویژه جوامع در حال توسعه، توجه به منابع انسانی نهادهاي آموزشـی امـري ضروري است، نهادهایی که با انجام دادن ماموریتهایی چون آموزش، پژوهش و ارائه خدمات حرفـه اي در برآورده کردن نیازهاي کنونی و آتی هر جامعه اي نقـش بـازي مـیکننـد .درهمـین خصـوص، بالنـدگی اعضاي هیئت علمی و اجراي برنامه هاي مرتبط با آن یکی از ابزارهاي مهم ایجاد تغییر و تحول در نظـام آموزش عالی است که شامل تمام فعالیتهاي برنامـه ریـزي شـده و هدفمنـدي اسـت کـه دانـش فـردي و مهارتهاي اساسی و لازم براي عملکرد بهتر در دانشگاه را براي اعضاي هیئت علمی فراهم میکند.

بدین منظور این مرکز مبادرت به برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی می کند تا از این طریق به ارائه طرح درس مناسب ، روشهای تدریس مناسب و ارزیابی مناسب فراگیران وغیرهکمک نماید. لازم به ذكر است كه نظر به تحولات سريع در حوزه علم، برنامه تنظيم شده قابل انعطاف بوده و بر حسب نياز و شرايط قابل بازنگري خواهد بود.

اهداف کلی مرکز

1.     سازماندهی کارگاه های آموزشی بر اساس تعیین اولویت و نیازهای اساتید

2.     افزایش مهارت های کلیدی در زمینه ی آموزش،یاد دهی و ارزشیابی

3.     ترغیب اساتید جهت بکارگیری روش های نوین آموزش و توسعه آن

عمده فعالیتها:

1.     پیشنهاد کارگاه ها جهت توانمندسازی اساتید

2.     اجرای طرح نیازسنجی آموزشی جهت اعضای هیئت علمی

4.     توانمندسازی اساتید در زمینه های آشنایی با آئین نامه های آموزشی

شرح و ظایف:

1-     پیشنهاد کارگاه ها بر اساس نیازسنجی گروه های آموزشی اساتید

2-     ارتقاء سطح مهارتهای ارتباط موثر در جهت توانمندسازی امر یاد دهی-یاد گیری اساتید

3-     برگزاری جلسات جهت ارزیابی کارگاه ها و ارائه فیدبک به اساتید مربوطه مبنی بر رفع نواقص و تقویت نقاط قوت(کارگاه ارتباط موثر)

4-     تعیین ضوابط و شرایط انتخاب مدرسین کارگاه ها

  • از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه باشد.
  • به اصول اولیه تدریس آشنا باشد.
  • به موضوع علمی کارگاه تسلط کامل داشته باشد.

5-     تشویق و هدایت گروه های آموزشی برای برگزاری،کنفرانس و سمینارهای آموزشی از قبیل تخصیص امتیاز پژوهشی، پرداخت های مالی وغیره

6-     نظارت و هدایت جهت تسریع در ترفیع و ارتقاء اعضاء هیئت علمی

7-     برنامه ریزی در جهت ترفیع و ارتقاء اعضاء هیئت علمی که این مورد مشتمل بر موارد زیر می باشد:

      -پیگیری عملکرد آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی در طی یک سال

      تکمیل فرم های ارتقا قبل از نیم سال اول در هر سال

لینک آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی

لینک جداول فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اعضاء هيئت علمي

لینک فرم های مربوط به آیین نامه فعالیت های نوآوری(دانش پژوهی) در آموزش علوم پزشکی

فعالیت ها:

شناسایی نیازهای آموزشی گامی مهم در برنامه ریزی برای برنامه های رشد اعضای هیات علمی بوده و نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش دارد. لذا این مرکز با انجام نیازسنجی های مربوطه از اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی وپژوهشی به این امر مبادرت می ورزد.

لینک فرم نیاز سنجی

فرایند برگزاری کارگاه های توانمندسازی

1.     اطلاع رسانی : سایت مرکز – پیام کوتاه – ایمیل – نصب آگهی – کارتابل

نمونه ای از اطلاع رسانی ها (1)

اطلاع رسانی ها (2)

2.     ثبت نام : از طریق سایت

3.     هماهنگی امور اجرایی : محل برگزاری و سمعی بصری

4.     پایش وضعیت برگزاری (لینک فرم ارزشیابی دوره)

5.     صدور گواهی شرکت در دوره مربوطه

لینک فرم گواهی ها (1)

فرم گواهی ها  (2)

 فرم گواهی ها (3)

آیین نامه طرح دانش افزایی

كارگاههاي برگزار شده توسط مركز توسعه آموزش -گروه پرستاري

آرشیو کارگاه ها

کارگاه های سال 1387

کارگاه های سال 1388

کارگاه های سال1389

کارگاه های سال1390

کارگاه های سال 1391

کارگاه های سال1392

کارگاه های سال1393

کارگاه های سال 1394

Finland Sevastopol joomla