تاریخ ایجاد در 23 شهریور 1394

دانشجويان در حال تحصيل به تفكيك جنسيت

 

ورودي دختر پسر جمع
89
86 62 148
90 65 59 124
91 96 46 142
92 85 33 118
93 56 9 65
94 73 24 97
مهمان و معرفي 75 25 100
جمع كل دانشجويان با احتساب ميهمان و معرفي 378 144 522
جمع كل دانشجويان بدون احتساب ميهمان و معرفي 302 118 420
 
Finland Sevastopol joomla