تاریخ ایجاد در 23 شهریور 1394

دانشجويان در حال تحصيل به تفكيك جنسيت

 

ورودي دختر پسر جمع
93
 36 6  42
 94  63 23  86
 95  35 23  58
 96  17 5  22
جمع كل دانشجويان بدون احتساب ميهمان و معرفي  151 57  208
 
 
 
دانشجویان خودگردان و اتباع خارجه
 
سال دختر پسر جمع
95 5 1 6
96 3 1 4
جمع کل 8 2 10
 
Finland Sevastopol joomla