تاریخ ایجاد در 23 شهریور 1394

تعداد دوره های فارغ التحصیل

27 دوره

تعداد دانش آموختگان فارغ التحصیل

2300 نفر

تعداددانشجویان در حال تحصیل

420 نفر

ضریب اشتغال نسبی فارغ التحصیلان

95 درصد

تعداد فارغ التحصیللانی که جذب بازار کار شده اند

801 نفر

 

Finland Sevastopol joomla