تاریخ ایجاد در 23 شهریور 1394

تعداد دوره های فارغ التحصیل

32 دوره

تعداد دانش آموختگان فارغ التحصیل

2500نفر

تعداددانشجویان در حال تحصیل

208نفر

ضریب اشتغال نسبی فارغ التحصیلان

95 درصد

تعداد فارغ التحصیللانی که جذب بازار کار شده اند

2300نفر

 

Finland Sevastopol joomla