تاریخ ایجاد در 24 شهریور 1394

مسئول کمیته : مريم كريمي نقندر

 

معرفي مركز تکنولوژي آموزشي و یادگیری الکترونيک

اين مركز مصمم است همگام با تکنولوژي روز و با بهره گيري از امکانات موجود ،موجب ارتقا کيفي فعاليتهاي آموزشي جاري شود .

در اين بخش طراحي و ارزيابي آموزش الکترونيک مباحث پزشکي از نظر استانداردهاي آموزش مولتي مديا و تکنيک فني انجام مي گيرد که از اين فرآوري مي توان به عنوان مکمل برنامه هاي آموزشي يا با هدف ارتقا کيفيت آموزشها ،آزمون ها و غيره بهره جست .

علاوه بر اين در اين واحد نظارت و هدايت و پشتيباني وسايل کمک آموزشي در دانشکده و بيمارستان ها را بر عهده دارد . طراحي پوسترها ،پمفلت ها ، بروشورها ي آموزشي و ... نيز انجام مي پذيرد .

شرح وظايف واحد تکنولوژي آموزش

-       پشتيباني و ارايه خدمات علمي و نظري در زمينه فراوري داده ها

-       گسترش فرهنگ استفاده از IT در امر آموزش در بين اعضا مرکز و اعضا هيات علمي از قبيل برگزاري کارگاه هاي مربوطه

-       نظارت وهدايت واحد تکنولوژي آموزشي در انجام وظايف مربوطه و پيشنهاد وسايل کمک آموزشي جهت دانشکده و بيمارستان هاي آموزشي تابعه

Finland Sevastopol joomla