مقاله ها

تاریخ ایجاد در 24 شهریور 1394

مسئول كميته: دكتر رضا بشارتي

مقدمه :

هدف ازمشاوره تامين بهداشت رواني و فراهم سازي مقدمات رشد و تكامل شناختي،عاطفي ورفتاري مراجعين مي باشد. هر جامعه اي در دوران گذر خويش از عصري به عصر ديگر دچار مشكلات و نابسامانيهايي مي شود كه اين مشكلات ونابسامانيهامستقيماً روي روان افرادآن جامعه اثرات منفي مي گذارد.براي اينكه اين چرخه همچنان ادامه نيابد، جامعه نياز به روانشناسان، مشاوران و مددكاران اجتماعي آگاه و فرهيخته داردتابه ياري افرادوجامعه برخيزند. اين متخصصان در مراكز مشاوره با پايبندي به اصل راز داري به مراجعين كمك مي كنند تا خود بتوانند به بهترين راه حل دست يابند.در مركز مشاوره و راهنمایی دانشجويي نیز روانشناسان باليني وعمومی،مشاورين خانواده حقوقي،مذهبي، مددكاراجتماعي، آماده ديدار و ياري شماجهت حل مشكلات وايجاد بسترهاي مناسب براي رشد فردي واجتماعي مي باشند.

تامين بهداشت رواني محيط هاي دانشجوئي به منظور رشد ، تحول و تكامل شناختي ، عاطفي و رفتاري دانشجويان جهت رسيدن به استاندارهاي مورد نظر بهداشت رواني با تاكيد بر پيشگيري سطح اول و تعديل نارسائي ها ، ناهنجاريها و اختلالات احتمالي با ايجاد انگيزه براي تلاش و شكوفائي استعدادهاي فردي از مهم ترین اهداف این اداره می باشد.

معرفي:

اين مركز با توجه به ابعاد روحي و معنوي انسان و نيازهاي رواني، عاطفي، اجتماعي و اقتصادي دانشجويان و همكاران بستري براي توانمند سازي به منظور پيشگيري از ايجاد رفتارهاي آسيب زننده به بهداشت و سلامت و ارتقاء سطح سلامت روان دانشجويان گسترده است تا توان ايجاد روابط بين فردي مؤثر ، انجام تصميم در صحيح ، حل تعارض ها و كشمكشها بدون توسل به اعمالي كه به ديگران و خود صدمه مي زند . داشته باشيد .

در واقع هدف اصلي مركز مشاوره و راهنمایی دانشجویی فضاسازي مناسب درمحيط هاي دانشجويي از لحاظ بهداشت رواني و جلوگيري از اتلاف نيروهاي قابل بهره گيري با ايجاد انگيزه و شكوفائي استعدادها براي پرورش دانشجويان خلاق و كارآمد جهت كمك به تامين نيروي انساني متخصص و سالم جامعه .

شرح وظایف

1. تدوين و اجراي برنامه هاي عملياتي مطابق دستورالعمل ها، آئين نامه ها و سياستگذاريهاي مبتني بر اصول پيشگيري در زمينه بهداشت رواني دانشجويان .

2. برگزاري سمينارها، كارگاهها و كلاسهاي آموزشي در حوزه بهداشت رواني.

3. برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كارشناسان و متصديان مركز مشاوره به منظور ارتقاء سطح آگاهي آنان از مشكلات دانشجويي.

4. پيشنهاد و ارايه طرحهاي تحقيقاتي در زمينه مسايل بهداشت رواني دانشجويان به معاونت پژوهشي دانشگاه.

5. بررسي و مطالعه پيشنهادات و نظرات در زمينه بهسازي خدمات راهنمايي و مشاوره دانشجويان.

6. هماهنگي با ارگانها، سازمانها و واحدهاي ذيربط مسايل بهداشت رواني دانشجويان.

7. برآورد و تامين هزينه هاي برنامه هاي آموزشي و بازآموزي كارشناسان واحد مشاوره دانشجويي.

8. مطالعه و تحقيق در زمينه تازه ها، پژوهشها و دستاوردهاي علمي مشاوره حقوقي دانشجويان.

9. سازماندهي خدمات مشاوره، روانشناسي ، روان پزشكي و مشاوره حقوقي دانشجويان.

10. طراحي و تدوين برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت ارايه خدمات مشاوره و روان شناسي.

11. ارايه خدمات روان شناختي در سه سطح پيشگيري از طريق مشاوره هاي فردي و گروهي.

12. غربالگري دانشجويان جديدالورود

13. مطالعه و پژوهش در زمينه مشكلات شايع روانشناختي .

14. ارائه راهكارهاي عملي در خصوص رفع مسائل و مشكلات روحي و اجتماعي دانشجويان.

15. همكاري و هماهنگي با مراكز واحد ها، كميته امداد امام خميني، سازمانهاي مرتبط به منظور تحت پوشش قراردادن و حمايت از دانشجويان.

16. برنامه ريزي و تدوين كارگاههاي دانش افزايي به منظور ارتقاء سطح دانش دانشجويان.

17. مصاحبه مشاوره اي و روان شناختي به منظور شناسايي، تشخيص، تعيين نوع مشكل – تعديل و رفع اختلالات در طبقه شناختي – عاطفي – رفتاري و مداخله رفتاري – مشاوره فردي – گروهي متناسب با مسائل دانشجويان.

18. تدوين برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقاء سطح كيفيت زندگي دانشجويان.

19. ارائه طرحهاي پيشگيري از بروز يا تشديد آسيب هاي رواني و رفتاري در سطح دانشگاه.

20. انجام مطالعات تخصصي بر اساس دانش نظري و عملي و جمع آوري آن جهت دستيابي به اطلاعات ، تجزيه و تحليل، ارزيابي و ارائه نتايج در قالب طرح و برنامه و تلاش در جهت اجراي آن.

21. بررسي مستمر مشكلات دانشجويان ساكن در خوابگاه ها و برگزاري جلسات هماهنگي با حضور مسئولين دانشجويي و فرهنگي.

 

برنامه مشاوره اساتيد در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

برنامه كارگاه هاي سال 95-94

Finland Sevastopol joomla