تاریخ ایجاد در 30 مهر 1390

تاريخچه

ثمرة پژوهش است كه امر آموزش را ممكن مي كند. بدون پژوهش، موردي براي يادگيري وجود نخواهد داشت. پژوهش از پايه هاي اساسي توسعه و زير بناي تصميم گيري هاي كلان و بنيادي است. پژوهش
منجر به توليد علم مي شود. اساسي ترين هدف مراكز علمي، پرورش استعدادها و پيشبرد دانش از طريق پژوهش هاي علمي و به تبع آن، ترويج و توسعه علوم مي باشد. پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامي از توجه خاص برخوردار است و از اين رو، دو بستر براي ترويج و توسعه پژوهش وجود دارد: يكي، معاونت پژوهشي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي كه رسالت كلي پژوهش براي دانشجويان و دانش پژوهان دانشگاه آزاد اسلامي را به عهده دارد و ديگري، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي كه رسالت تربيت و پرورش نخبگان و پژوهندگان خاص را به عهده گرفته است.

یکی از زیر مجموعه های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، انجمن های علمی دانشجویی هستند که در همین راستا انجمن علمی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد فعالیت خود را آغاز نموده است.

 

موسسین انجمن علمی دانشجویی

Finland Sevastopol joomla